Polityka prywatności – sklep internetowy Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych poprzez stronę www.sklep.szpitalzelazna.pl przez Centrum Medyczne Żelazna sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445779, REGON 012103423, NIP 5270104746 zwana dalej Administratorem. Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, numer telefonu: 22 25 59 801.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2019 roku poz. 123) zwaną dalej UEL.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane zbierane są w celu:

 • składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy (przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail; dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, kraj; w przypadku dane przedsiębiorcy oraz numer NIP). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym obowiązku wystawienia dowodu zakupu produktów i prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej Pani / Pana zakupów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej[AD1]  drogą elektroniczną (przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • administrowania serwisem:Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, język przeglądarki, oraz tzw. pliki cookies, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń – wówczas mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w sklepie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;
 • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych określonych w formularzu rejestracji uniemożliwi rejestrację, założenie konta Klienta i realizację zamówienia.

Okres przechowywania danych osobowych:

 • dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków podatkowo – rachunkowych wynikających z przepisów prawa.
 • w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami przy pomocy formularza kontaktowego lub w inny sposób – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości
 • w przypadku, gdy dane będą przetwarzane dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Centrum Medyczne „Żelazna” tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić CMŻ i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Odbiorcy Danych Osobowych

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom, na podstawie umowy powierzenia danych, np. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Spółki (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych), firmie hostingowej. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do gwarantowania i stosowania odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • właściwym organom, sądom oraz instytucjom państwowym lub innym instytucjom wykonującym powierzone zadania publiczne, jeżeli obowiązek ujawnienia/przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub jest to niezbędne celem dochodzenia praw lub roszczeń Administratora Danych Osobowych,
 • w innych wypadkach, niż wymienionych powyżej, dane osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.
 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system T-Pay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG[AD5] ):

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

Przykładowo: Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Centrum Medyczne „Żelazna” na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Medyczne „Żelazna” produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie internetowym.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów
 • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
 • Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Szpital Żelazna używa plików cookies dla lepszego działania strony. Czy akceptujesz nową politykę prywatności

Akceptuję