Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Aby złożyć reklamację Klient informuje Sprzedającego drogą mailową adres kontakt.sklep@szpitalzelazna.pl o chęci złożenia reklamacji, a następnie postępuje zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 5. Sprzedający odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta oraz w innych przypadkach określonych prawem.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub mailem na adres kontakt.sklep@szpitalzelazna.pl, w terminie 14 dni od uzyskania zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  – świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; – zakup nagranych kursów/szkoleń/warsztatów
  – zakup dostępu do kursów/szkoleń warsztatów prowadzonych na żywo w formie on-line
  – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  – w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

Szpital Żelazna używa plików cookies dla lepszego działania strony. Czy akceptujesz nową politykę prywatności

Akceptuję