Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem internetowym https://sklep.szpitalzelazna.pl prowadzony jest przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, NIP 527-01-04-746, Regon 012103423.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://sklep.szpitalzelazna.pl.
 4. Sklep internetowy CMŻ – serwis internetowy dostępny pod https://sklep.szpitalzelazna.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. Sprzedający – Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, NIP 527-01-04-746, Regon 012103423
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu CMŻ.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://sklep.szpitalzelazna.pl.
 2. Sklep internetowy, działający pod https://sklep.szpitalzelazna.pl, prowadzony jest przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, NIP 527-01-04-746, Regon 012103423
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 4. – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
  – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji konta w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 4. Każdy dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. Klient kupuje Towar, który obejmuje udział w zajęciach na żywo – stacjonarnych lub on-line, lub kurs nagrany z możliwością odtworzenia w dowolnym momencie. Nagrany kurs Klient może odtwarzać nieograniczoną liczbę razy przez czas podany w opisie Towaru, w momencie składania zamówienia.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://sklep.szpitalzelazna.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie serwisu.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Warunkiem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.szpitalzelazna.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  – imię i nazwisko / nazwa firmy
  – adres
  – e-mail
  – telefon kontaktowy
  – NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: – przedmiotu zamówienia
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  – wybranej metody płatności
  – sposobu dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Klauzuli informacyjnej i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Podstawowym sposobem doręczania Towaru jest przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia rezerwacji miejsca (kurs stacjonarny) lub linka z dostępem do Towaru. W zależności od Towaru dostępne są różne sposoby udostępnienia Towaru.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą mailową.
 3. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.
Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  – przelewem na numer konta bankowego: 06 1240 6292 1111 0011 2556 1137
  – przelewem poprzez operatora płatności
  – Sprzedający może organizować konkursy i promocje dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki konkursów i promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Sklepu.
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub mailem na adres kontakt.sklep@szpitalzelazna.pl, w terminie 14 dni od uzyskania zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  – świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; – zakup nagranych kursów/szkoleń/warsztatów
  – zakup dostępu do kursów/szkoleń warsztatów prowadzonych na żywo w formie on-line
  – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  – w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta 
Zasady korzystania z zakupionych produktów

 1. Wszelkie Towary udostępniane w formie nagrań, materiałów elektronicznych i in., które może nabyć Klient za pośrednictwem strony https://sklep.szpitalzelazna.pl podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. Klient nie ma prawa do kopiowania i udostępniania Towaru a także wykorzystywania go (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest dokonywanie modyfikacji Produktu i jego dystrybuowanie, udostępnianie lub publiczne odtwarzanie. Nabycie Towaru przez Klienta nie oznacza przeniesienia na jego rzecz praw własności intelektualnej do zakupionych Towarów.
 3. Klient nie ma prawa do udostępniania Towarów zakupionych w sklepie innym osobom.
 4. W przypadku wykorzystywania przez Klienta Towarów w sposób niezgodny z przeznaczeniem, udostępniania zakupionych Towarów osobom nieupoważnionym lub próby kopiowania, nagrywania czy też modyfikowania materiałów, filmów, szkoleń, warsztatów i innych Towarów możliwych do zakupienia w Sklepie, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostęp lub całkowicie zablokować do nich dostęp..
Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Aby złożyć reklamację Klient informuje Sprzedającego drogą mailową adres kontakt.sklep@szpitalzelazna.pl o chęci złożenia reklamacji, a następnie postępuje zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Sprzedający odpowiada za niezgodność produktu z umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta oraz w innych przypadkach określonych prawem.

Szpital Żelazna używa plików cookies dla lepszego działania strony. Czy akceptujesz nową politykę prywatności

Akceptuję